UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

sprzedaz alkoholu

Od 1 stycznia 2016 roku zmieniają się zasady składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) przedsiębiorca ma obowiązek:

  1. art. 111 ust. 4 – złożenia do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim;
    Od  1 stycznia 2016 roku  zgodnie z art. 18 ust. 12a (wejście w życie 1 stycznia 2016 r.) – przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku pisemnego oświadczenia     o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni licząc od daty upływu ustawowego terminu ( 31 stycznia danego roku). W tym przypadku będzie jednak obowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego zezwolenia. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju alkoholu w dodatkowym terminie wraz z wymaganą opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.
  2. art. 111 ust. 7 – zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
    Od  1 stycznia 2016 roku  zgodnie z art. 18 ust. 12b (wejście w życie 1 stycznia 2016 r.) – przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kolejnej raty za korzystanie z zezwoleń w danym roku, będzie miał możliwość dokonania wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni licząc od daty upływu ustawowego terminu. W tym przypadku będzie jednak obowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 30%  opłaty za korzystanie z danego zezwolenia wyliczonej dla danego roku.
    Brak opłaty  w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Brak złożenia przez przedsiębiorcę zarówno oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim jak i nie uiszczenia w terminie należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu spowoduje, że jego opłata wzrośnie łącznie o 60%.


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg