UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje  o możliwości zgłaszania szkód powstałych zbożach ozimych, zbożach jarych, warzywach gruntowych truskawkach  roślinach strączkowych  w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy. Rolnicy zgłaszający straty powinni  wykazać  wszystkie uprawy , nawet te  w których  nie wystąpiły szkody.

I w takim przypadku  w kolumnie 4 wniosku wpisujemy zero. Powierzchnia  poszczególnych upraw  podana przez rolnika, winna być  zgodna z powierzchniami  deklarowanymi  we wniosku o dopłaty bezpośrednie składane do AR i MR. W przypadku prowadzenia produkcji  towarowej zwierząt  niezbędne jest złożenia oświadczenia dotyczącego  przedmiotowej  produkcji. Oświadczenie  w zakresie  posiadanych  gatunków  zwierząt i ich ilości (kol.2.3) producent rolny  wypełnia  obowiązkowo. Gdy rolnik posiada  grunty w kilku gminach  dostarcza  do gminy w której  zamieszkuje - ma siedzibę   gospodarstwa , protokóły  z pozostałych gmin, celem sporządzenia  protokółu zbiorczego  dla całości gospodarstwa . Wnioski o oszacowanie strat należy  składać  w Urzędzie Gminy  w terminie do dnia  07.07.2017 roku. – nie później niż  do  likwidacji uprawy. Wniosek  do zgłoszenia  strat oraz  wzór oświadczenia  produkcji towarowej  zwierząt  można  uzyskać  u sołtysa , w Urzędzie Gminy  lub pobrać ze strony internetowej : www.osiek-maly.pl, http://bip.wokiss.pl/osiekmaly.

 

Wniosek

 

Oświadczenie


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg