UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się III SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjecie protokołu z II Sesji Rady Gminy Osiek Mały.


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek Mały;
b) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowego wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Osiek Mały w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Mały;
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu położonego w miejscowości Osiek Mały na okres kolejnych ….. lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
e) załatwienia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym;
f) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Osiek Mały „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;
j) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osiek Mały na lata 2019-2024.
11. Zapoznanie się z protokołem nr 1/18 z 17.12.2018 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Osiek Mały.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i głosy
14. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy.

 

 

 


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg