UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

Informuję, że w dniu  26 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się V SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY

1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Osiek Mały.


5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski do radnych powiatowych.
9. Wnioski i zapytania do przedstawicieli policji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) planu pracy Rady Gminy Osiek Mały na 2019 rok;
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały na 2019 rok;
c) ustanowienia planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Osiek Mały na 2019 rok;
d) załatwienia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym;
e) określenia zasad i wysokości przyznawania diet radnym Rady Gminy Osiek Mały;
f) zniesienia sołectwa Maciejewo, utworzenie sołectwa Plebanki nadanie Statutu Sołectwu Plebanki;
g) zniesienia sołectwa Szarłatów, przyłączenia miejscowości Szarłatów do Sołectwa Drzewce i nadanie Statutu Sołectwu Drzewce;
h) zniesienia Sołectwa Smólniki Racięckie, przyłączenia miejscowości Smólniki Racięckie do Sołectwa Łuczywno i nadanie Statutu Sołectwu Łuczywno;
i) zmiany uchwały nr 182/17 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek Mały i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów;
j) upoważnienia Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym;
k) zmiany uchwały nr 259/18 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego opiekuna na terenie gminy Osiek Mały.
l) komunalizacji gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Koło;
m) zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za rok 2018.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i głosy
14. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.

 

 


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg